Tag Archives: Catalan

Visca les natges! Barcelona breech training

(See the Catalan version of this article below …)

This week (21-22 March 2017), the Breech Birth Network was in the beautiful city of Barcelona, at the invitation of the obstetricians and midwives of Hospital Sant Pau. Our team expanded for the occasion! Midwife Maria Segura translated all of our teaching slides into Catalan. And Cardiff-based midwife Carmen Rubio ensured everyone had an opportunity to receive hands-on help when practising manoeuvres to assist women birthing in upright positions.

I love studying and teaching physiological breech birth most because when a health professional learns how breech works, they learn how all birth works. Despite its apparent applicability for only a small proportion of the total population, skill in the art of facilitating breech birth resonates throughout a professional’s entire birth practice, their collaborative work with colleagues and within institutions.

Our experience in Barcelona made this clear. Hospital Sant Pau is in a period of transition, trying to increase the rates of normal birth. Breech birth is a part of that, but midwives are also working to establish the first midwifery-led birth centre in Catalunya. The hospital has recently established a new guideline enabling obstetricians to support physiological breech birth, including women who choose to birth without an epidural. To enable women to have a choice of pain relief for physiological birth without epidural, the hospital team are considering offering nitrous oxide (Entonox) for the first time. And for some of those attending this week’s training, our videos were their first exposure to women birthing in a kneeling position. One obstetrician suggested they could prepare for the change in breech practice by facilitating kneeling positions for cephalic births!

Dr Arianna Bonato, one of the external OB-GYNs attending the training, told me she feels that a breech birth is the most beautiful birth to see, because the physiology is so visible. I agree! This visibility makes possible learning about physiological birth in general within the microcosm of breech.

The way that a neurologically intact baby assists his own birth, the intuitive movements of a mother who feels safe and uninhibited, and the consequences of interventions in the mother-baby dance, to facilitate or disrupt, are all much more exposed. As Carmen Rubio reminded me, breech births demand calm wisdom in the birthing space like no other.

“Give it a wiggle” / “Donar una sacsejada” !

I have no doubt Hospital Sant Pau’s open-minded and forward-thinking approach will attract many more women to birth in this hospital, and that their midwifery unit will also thrive when it is opened. A blessing for the women of Barcelona. I look forward to staying in touch and learning from their experience of implementing these new practices!

Thank you to Consultant Obstetrician Ma Carmen Medina Mallen, and Maria Segura, for their work in organising the Breech Birth Network training this week. Hospital Sant Pau will be auditing their outcomes for term breech presentation over the next year, as part of our international evaluation of Physiological Breech Birth training.

— Shawn

Elevate & Rotate from Shawn Walker on Vimeo.


Many thanks to midwives Carmen Rubio and Maria Segura for the translation of this blog into Catalan!

Aquesta setmana (21-22 de Març 2017), la Xarxa pel Part de Natges va estar a la bonica Ciutat de Barcelona, com a invitació dels ginecòlegs i llevadores de l’Hospital de Sant Pau. El nostre equip va créixer per l’ocasió! La llevadora Maria Segura va traduir totes les diapositives de la sessió al català i la llevadora Carmen Rubio, amb seu a Cardiff, va garantir que tothom pogués tenir l’oportunitat de rebre ajuda en la pràctica de les maniobres per assistir les dones que vulguin donar a llum en posicions verticals.

Hospital Sant Pau

M’agrada estudiar i ensenyar el part de natges de manera fisiològica, sobretot, perquè quan els professionals aprenen el funcionament d’aquest, també ho fan sobre els fonaments de donar a llum. Encara que la seva aparent aplicació sigui per una petita proporció de la població, l’habilitat en l’art de facilitar els naixements de natges ressona a través de tota la pràctica professional, així com a la feina de col·laboració entre companys i al conjunt de les seves institucions.

La nostra experiència a Barcelona ho va deixar ben clar. L’Hospital està a un període de transició, intentant incrementar les xifres del part natural. El part de natges forma part d’això, però les llevadores, a més, estan treballant en la línia de crear la primera casa de naixements pública a Catalunya. L’Hospital ha establert recentment un nou protocol que permet als obstetres reconsiderar el part de natges de forma fisiològica, incloent-hi la voluntat de les dones que vulguin donar a llum sense epidural. A més, l’equip de l’Hospital està en vies d’introduir l’Òxid Nitrós (Entonox) per primera vegada, com un altre recurs d’analgèsia per les usuàries de part. Per alguns dels participants a la formació, va ser la seva primera vegada en veure, a través dels vídeos, a dones donant a llum en posició vertical. Una de les ginecòlogues va suggerir que es podrien preparar pel canvi en la pràctica de l’atenció al part facilitant més activament la posició vertical als naixements dels nadons que es troben en presentació cefàlica.

La Dr. Arianna B. una de les obstetres/ginecòlogues que va atendre la formació, em va dir que sentia que el naixement de natges és molt bonic d’observar, perquè en ell es pot veure clarament la fisiologia del part. I estic d’acord! Aquesta claredat és la que ha permès aprendre del part fisiològic en general des del microcosmos de les natges.

La forma en què un nadó neurològicament sa assisteix el seu propi naixement, els moviments que intuïtivament fa la mare quan se sent segura i desinhibida, i quines són les conseqüències de facilitar o interrompre la dansa entre mare i fill són molt clarament exposades. Com la Carmen Rubio em va recordar, el part de natges demana com cap altre, la saviesa calmada de l’espai en el qual es dóna a llum.

No tinc cap dubte que la ment oberta i de pensament avançat de l’Hospital de Sant Pau atraurà moltes més dones a aquest Hospital i que la seva Casa de Naixements serà també popular quan l’obrin. Una benedicció per les dones de Barcelona. Estic desitjant estar en contacte i aprendre de l’experiència en la implementació d’aquestes noves pràctiques.

Moltes gràcies als membres de l’equip obstètric, la Ma Carmen Medina Mallen i a Maria Segura, pel seu esforç organitzant la formació de la Xarxa pel Part de Natges. L’Hospital de Sant Pau auditarà durant l’any vinent els resultats dels parts en presentació de natges com a part de la nostra avaluació internacional respecte la formació del Naixement Fisiològic de Natges.

— Shawn, Carmen & Maria